HGS Beleidsplan 2023-2027

De kerkorde schrijft voor dat de kerkenraad een beleidsplan vaststelt ter zake van het leven en werken van de gemeente (ordinantie 4.7.1). Dit nieuwe beleidsplan wil de komende jaren richting geven aan de uitvoering van het beleid van onze hervormde gemeente en aan de daaruit voortvloeiende activiteiten. We weten ons daarbij afhankelijk van de leiding en zegen van onze God. ‘Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Ps. 124:1).

Drie onderdelen
In dit beleidsplan beschrijven we de roeping van onze gemeente. Daarnaast formuleren we een aantal beleidsvoornemens en aandachtspunten voor bezinning. In de derde plaats werken we een aantal zaken verder uit in verschillende uitvoerings-documenten.

Bewaren
Bij het herzien en actualiseren hebben we gezocht naar de juiste balans tussen bewaren en vernieuwen. De eerste taak van een christelijke gemeente is bewaren. We willen geen originele gemeente zijn, maar een christelijke gemeente, in gemeenschap met al die andere christenen wereldwijd en de eeuwen door. We belijden niet ons geloof, maar ‘het’ geloof, dat ‘eenmaal aan de heiligen overgeleverd is’ (Jud. 1:3). Het Woord van de Heere, waarnaar we ons geloof richten, waarop we ons geloof gronden en waarmee we ons geloof bevestigen (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 5), blijft tot in eeuwigheid (1 Petr. 1:25).

Vernieuwen
Daarnaast is vernieuwing ook steeds weer nodig. Allereerst om te groeien in het verstaan van Gods Woord en het Evangelie. In de tweede plaats om steeds weer ‘hervormd’ te worden (Ps. 139:23-24) en de weg die de Heere God wijst met meer inzicht, toewijding en gehoorzaamheid te mogen gaan, persoonlijk en als gemeente. In de derde plaats vraagt elke tijd om een eigen vertaling en toepassing van het Woord van God, zodat we God horen spreken in onze eigen taal (Hand. 2:11).

In 2e lezing is in de kerkenraadsvergadering van 17 april 2023 het beleidsplan vastgesteld.

HGS Beleidsplan 2023-2027

Beleidsvoornemens
beleidsplanIn het beleidsplan is bezinning op beleidsvoornemens opgenomen. Een vraag is vaak: wat wordt bedoeld met bezinning over een beleidsvoornemen? Bezinning op een beleidsvoornemen betekent verdieping en niet perse een verandering/wijziging.
Op de gemeenteavond van 14 maart 2023 hebben de gemeenteleden de beleidsvoornemens een waardering kunnen geven. Dat is met veel enthousiasme gedaan. Verdere uitwerking gebeurt ook met behulp van gemeenteleden. Een werkgroep van de kerkenraad is bezig dit voor te bereiden.
Het verslag van die avond is te vinden op de  website van de kerk.

Op de eerstvolgende gemeenteavond volgt meer informatie.

 

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen