Bijzondere diensten

Nu en dan worden er bijzondere diensten gehouden. Deze vallen samen met de normale zondagse erediensten. Naast deze bijzondere diensten zijn er huwelijksdiensten wanneer een huwelijk kerkelijk bevestigd en ingezegend wordt. Verder wordt een enkele keer een rouwdienst in de kerk aan het Marktveld gehouden op verzoek van de familie van de overledene.

Hieronder worden de bijzondere diensten nader toegelicht.

Doopdiensten

Elke twee maanden vindt er in onze gemeente een doopdienst plaats. Uiteraard moeten er ouders zijn die hun kinderen willen laten dopen maar in de regel is dit het geval. Bij een doopdienst wordt een kind dat gedoopt wordt ingelijfd in het verbond met God. De besprenging van het voorhoofd van de dopeling met water is het teken en zegel van het afwassen van de zonde. Een klein kind uit de gemeente wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God geeft hiermee aan dat Hij het kind tot erfgenaam wil aannemen en dat het door het bloed van Jezus Christus van de zonde verlost mag worden. De doopouders beloven dat ze alles zullen doen om hun kind op te voeden in het leven van het geloof.

Voor elke bediening van het sacrament van de Heilige Doop wordt gelegenheid gegeven tot doopaangifte bij de scriba van de kerkenraad. Daarna vindt de doopzitting plaats waarin uitleg wordt gegeven van het doopformulier. Voor de doopdienst krijgt ieder ouderpaar doopbezoek van de wijkouderling en de dominee. Na de doopdienst wordt een doopkaart aan de ouders meegegeven. Een CD van de doopdienst wordt later aangereikt.

Meer hierover kunt u lezen in het doopformulier achterin een Psalmboek of Bijbel. U kunt uiteraard ook de dominee of wijkouderling hierover benaderen.

Viering Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend in de morgendienst. In de avonddienst wordt dan dankzegging gehouden op het Heilig Avondmaal. De zondag voor de bediening wordt, meestal in de morgendienst, voorbereiding gehouden. In de voorbereidingsweek is er Censura Morum. Dan hebben de lidmaten gelegenheid om eventuele bezwaren tegen belijdenis en levenswandel van medelidmaten die aan het Heilig Avondmaal deelnemen met de kerkenraad door te spreken. Dit indien het door een persoonlijk gesprek tussen de betrokkenen niet tot een oplossing is gekomen. In deze week wordt in Vita Nova op een avond een uur van bezinning op het Heilig Avondmaal gehouden. Alleen belijdende leden kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Bij het Heilig Avondmaal wordt naar de inzetting van Jezus Christus een gezamenlijke maaltijd gehouden bestaande uit brood en wijn. Het brood en de wijn herinnert ons aan het lijden en sterven van de Heere Jezus waardoor wij verlost zijn van onze zonden en later voor eeuwig bij Hem mogen zijn. We mogen als gelovigen samen denken aan het verlossingswerk wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het avondmaal is bedoeld om ons zwakke geloof te versterken en ons kracht te geven om verder te gaan.

Meer informatie kunt u vinden in het avondmaalsformulier. Ook hiervoor kunt u de dominee benaderen met vragen over deelname aan het Heilig Avondmaal.

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen