Protocol KerkTV HGS

protocol


Protocol Kerk TV Hervormde Gemeente Sommelsdijk.

19 April 2021

Gemeenteleden die niet bij kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via Kerk TV de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat hiervoor geldt. 

Kerk TV maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en mogelijk beelden tijdens, voor en na de dienst van bezoekers van de dienst. 

Voor aanvang van de dienst staat de camera gericht op een vast beeld waarop geen kerkbezoekers in beeld zijn. 

De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig (kunnen) zijn. Ook kunnen mensen vanuit hun vakantieadres meekijken en luisteren met de eigen gemeente. De opname van een bijzondere dienst (bijv. belijdenis of dopen) kan worden opgevraagd bij het college van kerkrentmeesters. 

In het kerkgebouw en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond worden via internet. Er hangt een bordje bij de ingang. 

De beeldopnamen blijven maximaal 12 maanden beschikbaar bij www.kerkdienstgemist.nl. Daarna worden ze automatisch verwijderd. Belanghebbenden kunnen een copy opvragen bij het college van kerkrentmeesters. 

Personen, die de kerkdiensten bezoeken worden over het algemeen niet close en niet in front opgenomen, maar voornamelijk via een totaalbeeld en van achter. Uitzonderingen zijn diensten waarbij gemeenteleden betrokken zijn bij de uitvoering in de dienst. Denk aan doop-en belijdenisdiensten of andere diensten waar gemeenteleden deelnemen aan de liturgie. Het deelnemen van gemeenteleden bij de viering van het Heilig Avondmaal  wordt niet in beeld gebracht. 

Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten dienen van te voren op de beelduitzending te worden gewezen en toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven. 

De kerk wordt regelmatig verhuurd aan derden voor het houden van concerten e.d.. Van deze verhuringen wordt alleen na goedkeuring beelden live uitgezonden via onze website en/of via kerkdienstgemist.nl. 

Bij de gemeenteleden is inmiddels algemeen bekend, dat beelden worden gemaakt van de diensten en dat deze worden uitgezonden. 

Kerk TV valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er hoeft hiervoor geen toestemming van het CBP verkregen te worden. 

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de uitvoering  van dit protocol en de overeenkomst met de beheerder van kerkdienstgemist.nl. 

De Hervormde Gemeente Sommelsdijk in het algemeen, het college van kerkrentmeesters als beheerder en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oneigenlijk gebruik van opnames, die via kerkdienstgemist.nl, of op andere wijze verkregen, beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden benadeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld het verspreiden van beelden via internet anders dan via kerkdienstgemist.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen. Zonder (uitdrukkelijke) toestemming van het college van kerkrentmeesters als beheerder en de Kerkenraad mogen geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden. 

Een exemplaar van deze regeling wordt op het kerkelijk bureau neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij het kerkelijk bureau via mailadres kerkelijkbureau@hervormdsommelsdijk.nl

Bezwaren tegen beelduitzendingen kunnen schriftelijk worden gemeld bij het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Sommelsdijk via kerkrentmeesters@hervormdsommelsdijk.nl

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk.

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen