Onze missie

Wat geloven wij?

Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
die is neergedaald in de hel,  op de derde dag is opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Wij geloven in de Heilige Geest,
Wij geloven in één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het vlees,
en een eeuwig leven.
 (apostolische geloofsbelijdenis)

Vragen?
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze geloofsbelijdenis, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We zullen u graag te woord staan.

Wie zijn we?

Wij zijn de Hervormde Gemeente van Sommelsdijk. Onze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We behoren binnen de PKN tot de gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond. Elke zondag komen we twee keer bij elkaar voor een eredienst. U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen en ons zo te leren kennen.

Wat voor onze gemeente verder van belang is:

  • De Bijbel zien we als het eigen woord van God, die de enige en onfeilbare bron voor ons gemeente-zijn is.
  • De enige manier om volkomen vergeving van zonden en echt geluk te vinden, is door te geloven in de Heere Jezus, de door God gezonden Redder en Verlosser.
  • We willen deze blijde boodschap delen met elkaar, met u, onze dorpsgenoten en de hele wereld.
  • Naast de Bijbel, gebruiken we een aantal belijdenisgeschriften die we zeer waardevol vinden om in onze gemeente te gebruiken als verdere verdieping. Deze geschriften krijgen daarom ook een plaats in onze wekelijkse erediensten. We onderschrijven de volgende belijdenisgeschriften:

Oecumenische belijdenisgeschriften, te weten:

  • De apostolische geloofsbelijdenis (zie hierboven)
  • De geloofsbelijdenis van Nicea
  • De geloofsbelijdenis van Athanasius

De gereformeerde belijdenisgeschriften, te weten:

  • De Heidelberger Catechismus
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • De Dordtse Leerregels

Vragen?

Als u vragen heeft over onze gemeente, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We zullen u graag te woord staan.

Meer informatie
Meer informatie over onze gemeente kunt u hier vinden.

Geschiedenis van onze gemeente
Voor meer informatie over de geschiedenis van onze gemeente, verwijzen we u naar het gedeelte van de site, waarin het gaat over de kerkgebouwen. Daar wordt de geschiedenis van onze gemeente beschreven.

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen