Beleidsdocumenten

Plaatselijke regeling 2022
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben.
Met het oog daarop is ook voor onze Hervormde gemeente van Sommelsdijk een plaatselijke regeling opgesteld. Deze regeling is een uitwerking van wat in de kerkorde en de ordinanties is vastgelegd en is onderdeel van het beleidsplan. We sluiten in deze regeling aan bij het Convenant van Alblasserdam waarin verwoord is op welke wijze wij als gemeente onze plek binnen de Protestantse Kerk in Nederland willen innemen.
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 19 september 2022 en is vanaf die datum geldig.

Beleidsplan 2023-2027
De kerkorde schrijft voor dat de kerkenraad een beleidsplan vaststelt ter zake van het leven en werken van de gemeente (ordinantie 4.7.1). Dit nieuwe beleidsplan wil de komende jaren richting geven aan de uitvoering van het beleid van onze hervormde gemeente en aan de daaruit voortvloeiende activiteiten. We weten ons daarbij afhankelijk van de leiding en zegen van onze God. ‘Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Ps. 124:1).

Drie onderdelen
In dit beleidsplan beschrijven we de roeping van onze gemeente. Daarnaast formuleren we een aantal beleidsvoornemens en aandachtspunten voor bezinning. In de derde plaats werken we een aantal zaken verder uit in verschillende uitvoeringsdocumenten.

Bewaren
Bij het herzien en actualiseren hebben we gezocht naar de juiste balans tussen bewaren en vernieuwen. De eerste taak van een christelijke gemeente is bewaren. We willen geen originele gemeente zijn, maar een christelijke gemeente, in gemeenschap met al die andere christenen wereldwijd en de eeuwen door. We belijden niet ons geloof, maar ‘het’ geloof, dat ‘eenmaal aan de heiligen overgeleverd is’ (Jud. 1:3). Het Woord van de Heere, waarnaar we ons geloof richten, waarop we ons geloof gronden en waarmee we ons geloof bevestigen (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 5), blijft tot in eeuwigheid (1 Petr. 1:25).

Vernieuwen
Daarnaast is vernieuwing ook steeds weer nodig. Allereerst om te groeien in het verstaan van Gods Woord en het Evangelie. In de tweede plaats om steeds weer ‘hervormd’ te worden (Ps. 139:23-24) en de weg die de Heere God wijst met meer inzicht, toewijding en gehoorzaamheid te mogen gaan, persoonlijk en als gemeente. In de derde plaats vraagt elke tijd om een eigen vertaling en toepassing van het Woord van God, zodat we God horen spreken in onze eigen taal (Hand. 2:11).
In 2e lezing is in de kerkenraadsvergadering van 17 april 2023 het beleidsplan vastgesteld.

HGS Uitvoeringsdocument – de gemeente 2023
In dit uitvoeringsdocument worden de praktische en operationele zaken beschreven voor het leven en werken van de Hervormde gemeente van Sommelsdijk. Het document is ingebed in hetgeen is omschreven in debeleidsdocumenten “de Plaatselijke Regeling 2022” en het Beleidsplan 2023-2027.
Het uitvoeringsdocument is een dynamisch document en zal worden aangevuld of aangepast op basis van besluiten die door de kerkenraad in haar vergaderingen worden genomen en éénmaal per jaar in zijn geheel worden geëvalueerd. Indien besluiten van de kerkenraad met betrekking tot genoemde zaken in dit uitvoeringdocument met bijlagen niet meer vallen binnen de kaders van de beleidsdocumenten dient er gehandeld te worden overeenkomstig het bepaalde in Ord. 4 art. 8 lid 6 en 9.

Uitvoeringsdocument diaconie 2023
In dit document staat beschreven welke taken er bij de diaconie en liggen en hoe die worden uitgevoerd.

Het gaat dan over:

  • Diaconaat in de eigen gemeente
  • Diaconaat in de samenleving
  • Diaconaat wereldwijd

Ook komt uitgebreid aan de orde hoe de diaconie met haar financiën omgaat.

HGS Jeugdbeleidsplan 2023-2027
We zijn een gemeente, die gezegend is met veel jeugd. Dit schept een verantwoordelijkheid om ze bij de gemeente te houden door onderwijs in de leer, aandacht in de prediking en het tijdig signaleren wanneer ze van de gemeente dreigen te vervreemden. Tegelijkertijd kunnen ze ook voluit worden ingeschakeld bij activiteiten, wat de betrokkenheid verhoogt.

In het Jeugdbeleidsplan leest u hoe we met het 'HGJB Groeiplan' aan het werk zijn gegaan. Met alle leidinggevenden hebben we een visie voor het jeugdwerk en de afzonderlijke groeiplekken geformuleerd. Ook kunt u de beleidsvoornemens lezen voor de komende jaren.

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen