Zaaierbericht week 22/2013

Diensten des Woords

Zondag 2 juni
10.00 uur: Ds. J.C. Breugem
18.00 uur: Ds. R.W. van Mourik, Elburg
 
De Goede Ree
10.30 uur: Ds. A. de Lange, Dordrecht
 

Zingen voor de dienst

v.m. Psalm 48:4 en 6, n.m. Psalm 49:1.
 

Kinderoppas

Lianne Kooijman, Jeantine Koole, Anneloes Koppelman, Maartje Plug en Mariët Wielhouwer.

Collecte

1. Pastoraat 2. Woord en Daad 3. Instandhouding erediensten.

Kerkradio

Woensdag 5 juni, 19.45 uur: Gemeenteavond, Sommelsdijk; Donderdag 6 juni, 19.30 uur: Preeklezen, Middelharnis.

Refugium

Marjolein Keijzer en Jorieke Kamp.

Van zondag…

Zondagmorgen ging uw oud dorpsgenoot, ds. Vis, voor in de eredienst. Hij preekte over de raad van Gamaliël uit Handelingen 5. De leerdienst n.a.v. Zondag 19 bood ons een bemoedigend gezichtspunt: de Heere Jezus op de troon aan de rechterhand van de Vader. De Almachtige regeert door het Lam.

Uit de gemeente

Mw. Jordaan-Doorn (Koninginnelaan 42) viel met haar fiets. Ze kwam daarbij op een ongelukkige manier terecht en brak haar elleboog en knie. Erg gecompliceerd allemaal. Dat zal best een tijd kunnen gaan duren. We wensen haar daarbij geduld en vertrouwen toe. ‘De Heere geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten (Ps. 147:3).’ Br. Keijzer is dankbaar dat het steeds een stukje beter met hem gaat, zodat hij mogelijk binnenkort weer een keer in ons midden kan zijn. In ruim zes weken tijd is er dan toch weer veel ten goede gekeerd! De Heere heeft niet alleen bewaard, maar ook de therapie en de vele oefeningen gezegend. Zijn Naam zij gedankt.

Overlijden

Zoals ook vorige week vermeld, is op 65-jarige leeftijd Ria Ekkebus overleden. Boven de rouwbrief staat: ‘Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’. Dat mag en dat kan, omdat de Heere Jezus de Goede Herder is die al Zijn schapen bij name kent en Zijn leven voor hen heeft gegeven. Dit mochten we ook horen in de dienst voorafgaande aan de begrafenis. Te midden van het verdriet om haar heengaan mogen we troost vinden in het evangelie. Die troost wensen we ook de familie van de overledene toe. Verder gaat ons meeleven uit naar de bewoners en medewerkers van Refugium. Daar heeft ze lange tijd gewoond en daar was haar thuis. Nu blijft er een lege plaats achter. Christus zegt ook: 'Ik ben de Deur'. Door Hem mogen wij naderen tot God en troost en genade ontvangen. J.W.J. Guis

Thema avond opvoeding

Bij de eerste thema avond (14 mei) over opvoeding was er een zeer goede opkomst. We spraken af om voor de zomervakantie nog een avond te organiseren. Die avond is nu gepland voor 4 juli. Dan zullen we verdergaan met de verkenning van nog enkele bijbelse basisprincipes en het thema mediaopvoeding ter hand nemen. Opnieuw een hartelijk welkom, ook de ouders van de wat oudere kinderen!

Gemeentedag

Het was goed toeven in de bedrijfshal van Mastenbroek. Natuurlijk is dat niet vergelijkbaar met de kerkring, maar we zijn erg blij dat we als gemeente op deze plek en op deze manier toch konden samenkomen. Ik heb heel veel gezichten gezien én herkend. Dat is toch wel zo fijn, na ruim een jaar in uw midden te mogen zijn.

… naar zondag

Aanstaande zondagmorgen mag ik u weer voorgaan. Op het moment van schrijven heb ik nog niet helemaal helder waarover ik zal preken. Dat hoort u aanstaande zondag. Gezegende diensten toegewenst.

Gemeenteavond

In tegenstelling tot wat vorige week in de Zaaier stond wordt de gemeenteavond niet op 6 juni maar op woensdag 5 juni gehouden. U bent vanaf 19.30 uur welkom voor een kopje koffie, om 19.45 uur zal de opening plaatsvinden. Mocht u niet zoveel interesse hebben voor de cijfers, deze avond zal ook de nieuwe website van de gemeente worden gepresenteerd. We rekenen op uw belangstelling, van harte welkom!

Gebedskring

Op D.V. donderdag 6 juni 2013 willen we van 19.00-19.45 uur bij elkaar komen in Vita Nova. We zingen met elkaar, lezen uit de Bijbel, bidden en danken met elkaar, voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Daarna sluiten we gezamenlijk af met een lied. Iedereen van harte welkom!

Jeugdvereniging Tolle Lege

Zoals u weet zijn we met Pinksterweekend met elkaar naar Lokeren geweest. We hebben met elkaar een heel mooi weekend gehad. Het was erg gezellig en we hebben samen nagedacht over diverse onderwerpen uit de zendingsreizen van Paulus (zoals ruzie en bekering maar ook het getuigen van wat Jezus voor ons heeft gedaan). We willen u allemaal hartelijk bedanken voor de boodschappen die we gekregen hebben voor PW. In de hoeveelheid boodschappen die we gekregen hebben zien we uw medeleven met de jongeren! Bedankt!

Terugblik Jaarmarkt 2013

Zaterdag 25 mei j.l. mocht de Jaarmarkt weer worden gehouden. Een mooie opbrengst van € 13.330,- was het resultaat! Het was goed om als gemeente op deze wijze met elkaar de dag door te brengen. Veel dank aan alle vrijwilligers, die op de een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen voor het slagen van deze dag. Bovenal dank aan onze Heere God voor alles wat we uit Zijn hand mochten ontvangen. De activiteitencommissie

Inzamelen goederen Roemenie

Zie hiervoor de berichtgeving onder Middelharnis.

Schoonmaak kinderoppas

Vrijdagochtend 31 mei willen we het speelgoed van de crèche graag een schoonmaakbeurt geven. Alle hulp is welkom vanaf 9.00 uur in Vita Nova. Wil je graag helpen, maar kun je niet op deze ochtend, laat het ons even weten, dan houden we iets apart om thuis schoon te maken. Alvast bedankt voor je hulp! Arendien, Teuni, Annemiek en Elza

Kopij ‘ICHTHUS’

Op D.V. 7 juli a.s. zal het volgende nummer van de ‘ICHTHUS’ weer verschijnen. Wij verzoeken u vóór zaterdag 15 juni a.s. de kopij in te leveren bij de redactie. Het mailadres is ichthus@hervormdsommelsdijk.nl of bij één van de redactieleden. De redactie ziet uit naar uw bijdrage.

Verkoop collectebonnen

Op D.V. woensdag 5 juni is er weer verkoop van collectebonnen, ‘s morgens van 9.30-11.30 uur en ‘s avonds van 19.30-20.30 uur, bij fam. van der Welle, Merel 11.

Verantwoording giften

Tijdens bezoekwerk werd voor de kerk ontvangen door br. van den Boogert € 50,- (instandhouding eredienst), mevr. de Geus € 10,- en dhr. Streefkerk € 32,80. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Tenslotte

Hartelijke groet,Ds. J.C. Breugem

 

Nieuw Rijsenburgh

Bij de diensten

Pinksteren alweer even achter de rug en nu een aantal feestloze weken tot de adventstijd en Kerst? Maar, belijdt u niet mee met de kerk: Maar wij verwachten naar Zijn belofte een nieuwe hemel en aarde? Zien we uit naar die grote dag dat Christus zal wederkomen? Laten we ook die dag biddend tegemoet leven! A.s. zondag hopen we weer op diensten van het Woord in de Goede Ree en ’s middags in de Westplaat. Daar hoopt ds. Belder voor te gaan en van de identiteitsraad verwachten we dhr. W. Meijer. Bidt u mee om gezegende diensten?

Overlijden

Op 23 mei is op de Westplaat overleden mw. Feijtel. We willen de familie condoleren met dit verlies en van harte sterkte toewensen voor de komende tijd.

Mutaties

Er zijn een aantal mutaties te vermelden: Het echtpaar Verhage is weer van Blankersburg vertrokken. Op Blankersburg is mw. Heijkoop gekomen. We hopen dat u zich spoedig wat thuis mag voelen.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede namens de kerkenraad. We willen dit doen met de woorden uit psalm 130: “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord “.Ds. J. de Jong

De Goede Ree

 Overlijden

Afgelopen zaterdag vond de begrafenis plaats van Anna Pietertje Joppe. Sinds 17 november 1997 was zij weduwe van Jan Willem Mastenbroek. Ze overleed op de leeftijd van 92 jaar. Ze woonde in de Goede Ree op Haringvliet 158. De laatste maanden waren niet gemakkelijk en ging haar gezondheid steeds verder achteruit. In de dienst voorafgaande aan haar begrafenis lazen we Johannes 6, waarin Christus spreekt over het 'Brood des levens'. Hij zelf is dat Brood. Dat is een Woord van leven en van hoop dat mag klinken, ook in het aangezicht van de dood. We wensen haar dochter en schoonzoon, kleinkinderen en achterkleinkinderen, haar broer en verdere familie Gods kracht en sterkte toe.

Bijbelkring

Dinsdag 4 juni zal er weer de kleine Bijbelkring zijn om 10.00 uur in de kerkzaal. U bent van harte welkom.

Groet

Ik wens u allen Gods zegen en nabijheid toe en groet u hartelijk, J.W.J. Guis

Geplaatst op 28 May 2013

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen